Jdi na obsah Jdi na menu

Pro členy spolku - léčení včelstev.

18. 10. 2009

Léčivo pro podzimní léčbu včelstev proti roztoči Varroa destructor VARIDOL a fumigační pásky jsou k dispozici u jednatele spolku. Bylo by velmi vhodné první aplikaci provést v průběhu avizovaného oteplení koncem tohoto týdne (sobota,neděle 24. a 25.10.). Je nutné, aby včelstva nebyla stažena v chomáči, t.j. denní teplota min. 10 - 12 st. C. Nezapomeňte před fumigací vložit na dno úlů podložky pro kontrolu spadu roztočů. Druhé léčení je nutno uskutečnit za 12 až 14 dní. Opět očistit podložky a pozor na teplotu. Spad roztočů kontrolujeme za 12 až 24 hod. V případě, že zjistíme více než 10 roztočů na podložce po druhém léčení, musíme provést v tomto roce ještě třetí léčebný zásah, nejlépe aerosolem. V případě nějaké nejasnosti kontaktujte prosím jednatele spolku. 

 

NÁVOD

k ošetření včelstev přípravkem VARIDOL FUM sol. ad us. vet.

 

VŠEOBECNĚ

VARIDOL FUM sol. ad us. vet. je určen k diagnostice a k léčení varroázy u včel. Aplikuje se při venkovní teplotě nad +10°C. Aplikuje se vždy v denní době, kdy včely nelétají. Aplikace musí být prováděna zásadně až po sklizni medu pouze v době od 1. 10. do 15. 4.

 

VLASTNOSTI   PŘÍPRAVKU

VARIDOL FUM sol. ad us. vet. je světlehnědá kapalina charakteristického zápachu, vytvářející s vodou mléčnou emulzi. Účinná látka: amitraz, tj.: 1,5-bis/2,4-dimetylfenyl/-3-metyl-1,3,5-triazapenta-1,4-dien Obsah účinné látky: 125g/l Působí jako kontaktní jed na dospělce i nymfální stadia členovců. Vajíčka nehubí. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku i inhalaci.

 

Pracovní  postup  a  dávkování při  FUMIGACI

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad +10°C v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi lem od vrchního okraje.

Těsně před ošetřením se nakape z výše 3cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol FUM. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou 4 kapky.

Po vsáknutí Varidolu se proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen doutnat, nesmí hořet. V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno okamžitě uza­vřeme. Po jedné hodině česno otevřeme. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. V případě příliš silného rozrušení (individuální reakce včelstva), česno ihned otevřeme. Je-li Varidol FUM použít k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci ze včelstva odstraní a veškerý spad z podložky se odebere k vyšetření.

Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI   PRÁCI

Varidol FUM je jedem zařazeným do skupiny ostatních jedů ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Při prácí je nutno vyvarovat se požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo oči. Při aplikaci je nutné zajistit větrání ošetřovaných prostor. Při aplikaci je nutné použít ochranný oděv (Unita, Lesan, Postřikovač H), klobouk nebo jiný odpovídající oděv, brýle 37-L, chem. respirátor RU-20 s chemickou vložkou, gumové rukavice. Před jídlem je nutno důkladně se omýt teplou vodou a.mýdlem. .

 

Příznaky otravy: nevolnost, bolesti hlavy, dráždění trávícího ústrojí a spojivek. PRVNÍ  POMOC

Při nadýchání - je nutné opustit zamořený prostor, nepohybovat se, ochránit se před chladem.

Při požití - vypít asi 1/2 litru (vlažné) vody s 10 tabletami živočišného uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení.

Při zasažení očí - vyplachovat 5-10 min. tekoucí čistou vodou.

Při zasažení pokožky - odstranit potřísněný oděv, omýt postižená místa vodou a mýdlem.

V případě otravy dopravit postiženého k lékařskému ošetření a podat informaci o přípravku a poskytnuté první pomoci.

 

Při ošetření včelstev fumigantním způsobem pod papírový proužek před zapálením vložíme na dno úlu plech nebo hliníkovou folii o rozměru 15x15 cm. Za 1 hodinu po aplikaci (při otevírání česen) překontrolujeme úl, zda nevznikl požár.

 

SKLADOVÁNÍ

Přípravek se skladuje v lahvičkách po dobu maximálně 12 měsíců v suchých, uzamčených prostorách odděleně od potravin a krmiv při teplotách +15 až +25°C. Chránit před ohněm a mrazem. Zabránit přístupu nepovolaným osobám,

 

OBALY  A  JEJICH   LIKVIDACE

Varidol FUM je distribuován v lékovkách s kapací vložkou s obsahem 5ml. Před prvním použitím je třeba odříznout zaslepení, vyčnívající z kapací trubičky (nikdy nezkracujeme kapací trubičku). Po otevření kapací trubičky přepravujeme lahvičku ve svislé poloze, aby nedošlo k vytékání obsahu do uzávěru. Kapeme tak, že lahvičku pro každou kapku převrátíme, držíme ve svislé poloze a čekáme, až se kapka sama uvolní. Zahřívání lahvičky v ruce napomáhá vypuzení kapky.

Po použití se prázdné lahvičky vypláchnou, znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Výplach se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod, recipientů vod povrchových a nesmí zasáhnout veřejnou kanalizaci. Výplachy se vylejí do půdy.

 

Jen na veterinární předpis.                  HEM 343.3/84, registrováno Ministerstvem zdravotnictví pod. č. 96/238/94-C.