Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva pro členy spoku.

13. 10. 2010

Léčivo pro podzimní léčbu včelstev proti roztoči Varroa destructor, VARIDOL a fumigační pásky jsou k dispozici u jednatele spolku. Možnost vyzvednutí denně po 18. hodině. Ve většině včelstev není žádný plod. Je  tudíž možné vykonat ještě tento týden první léčení fumigací Je nutné, aby včelstva nebyla stažena v chomáči, t.j. denní teplota min. 10 - 12 st. C. Je lépe vyčkat na oteplení nežli provést nekvalitně. Nezapomeňte před fumigací vložit na dno úlů podložky pro kontrolu spadu roztočů. Druhé léčení je nutno uskutečnit za 12 až 14 dní. Opět očistit podložky a pozor na teplotu. Spad roztočů kontrolujeme za 12 až 24 hod. V případě, že zjistíme více než 10 roztočů na podložce po druhém léčení, musíme provést v tomto roce ještě třetí léčebný zásah, nejlépe aerosolem. V případě nějaké nejasnosti kontaktujte prosím jednatele spolku. 

 

NÁVOD

k ošetření včelstev přípravkem VARIDOL FUM sol. ad us. vet.

 

VŠEOBECNĚ

VARIDOL FUM sol. ad us. vet. je určen k diagnostice a k léčení varroázy u včel. Aplikuje se při venkovní teplotě nad +10°C. Aplikuje se vždy v denní době, kdy včely nelétají. Aplikace musí být prováděna zásadně až po sklizni medu pouze v době od 1. 10. do 15. 4.

 

VLASTNOSTI   PŘÍPRAVKU

VARIDOL FUM sol. ad us. vet. je světlehnědá kapalina charakteristického zápachu, vytvářející s vodou mléčnou emulzi. Účinná látka: amitraz, tj.: 1,5-bis/2,4-dimetylfenyl/-3-metyl-1,3,5-triazapenta-1,4-dien Obsah účinné látky: 125g/l Působí jako kontaktní jed na dospělce i nymfální stadia členovců. Vajíčka nehubí. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku i inhalaci.

 

Pracovní  postup  a  dávkování při  FUMIGACI

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad +10°C v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi lem od vrchního okraje.

Těsně před ošetřením se nakape z výše 3cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol FUM. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou 4 kapky.

Po vsáknutí Varidolu se proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen doutnat, nesmí hořet. V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno okamžitě uza­vřeme. Po jedné hodině česno otevřeme. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. V případě příliš silného rozrušení (individuální reakce včelstva), česno ihned otevřeme. Je-li Varidol FUM použít k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci ze včelstva odstraní a veškerý spad z podložky se odebere k vyšetření.

Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI   PRÁCI

Varidol FUM je jedem zařazeným do skupiny ostatních jedů ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Při prácí je nutno vyvarovat se požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo oči. Při aplikaci je nutné zajistit větrání ošetřovaných prostor. Při aplikaci je nutné použít ochranný oděv (Unita, Lesan, Postřikovač H), klobouk nebo jiný odpovídající oděv, brýle 37-L, chem. respirátor RU-20 s chemickou vložkou, gumové rukavice. Před jídlem je nutno důkladně se omýt teplou vodou a.mýdlem. .

 

Příznaky otravy: nevolnost, bolesti hlavy, dráždění trávícího ústrojí a spojivek. PRVNÍ  POMOC

Při nadýchání - je nutné opustit zamořený prostor, nepohybovat se, ochránit se před chladem.

Při požití - vypít asi 1/2 litru (vlažné) vody s 10 tabletami živočišného uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení.

Při zasažení očí - vyplachovat 5-10 min. tekoucí čistou vodou.

Při zasažení pokožky - odstranit potřísněný oděv, omýt postižená místa vodou a mýdlem.

V případě otravy dopravit postiženého k lékařskému ošetření a podat informaci o přípravku a poskytnuté první pomoci.

 

Při ošetření včelstev fumigantním způsobem pod papírový proužek před zapálením vložíme na dno úlu plech nebo hliníkovou folii o rozměru 15x15 cm. Za 1 hodinu po aplikaci (při otevírání česen) překontrolujeme úl, zda nevznikl požár.

 

SKLADOVÁNÍ

Přípravek se skladuje v lahvičkách po dobu maximálně 12 měsíců v suchých, uzamčených prostorách odděleně od potravin a krmiv při teplotách +15 až +25°C. Chránit před ohněm a mrazem. Zabránit přístupu nepovolaným osobám,

 

OBALY  A  JEJICH   LIKVIDACE

Varidol FUM je distribuován v lékovkách s kapací vložkou s obsahem 5ml. Před prvním použitím je třeba odříznout zaslepení, vyčnívající z kapací trubičky (nikdy nezkracujeme kapací trubičku). Po otevření kapací trubičky přepravujeme lahvičku ve svislé poloze, aby nedošlo k vytékání obsahu do uzávěru. Kapeme tak, že lahvičku pro každou kapku převrátíme, držíme ve svislé poloze a čekáme, až se kapka sama uvolní. Zahřívání lahvičky v ruce napomáhá vypuzení kapky.

Po použití se prázdné lahvičky vypláchnou, znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Výplach se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod, recipientů vod povrchových a nesmí zasáhnout veřejnou kanalizaci. Výplachy se vylejí do půdy.

 

Jen na veterinární předpis.                  HEM 343.3/84, registrováno Ministerstvem zdravotnictví pod. č. 96/238/94-C.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář