Jdi na obsah Jdi na menu

8. 6. 2010

    

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Husova 1747, 530 03 Pardubice; tel. 466 768 670; fax. 466 263 101; kvse@svscr.cz

Číslo jednací:

2010/1620/KVSE

NAŘÍZENÍ č. 5/2010

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona   č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu  na území Pardubického kraje nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

Čl. I

VYMEZENÍ OHNISEK

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. 2010/1596/KVSE ze dne 20. 5. 2010 vyhlášeno hospodářstvíchovu včel reg. č. CZ 89051733 v Proseči, Podměstí 52, v k. ú. 733172 Podměstí.

Čl. II

VYMEZENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA

Ochranné pásmo tvoří oblast 5 km kolem ohniska nákazy, která zahrnuje následující katastrální území: k. ú. 607410 Bor u Skutče, k. ú. 615447 Budislav u Litomyšle, k. ú. 621668 Česká Rybná, k. ú. 634701 Františky, k. ú. 639559 Hluboká u Skutče, k. ú. 640034 Hněvětice, k. ú. 657549 Jarošov u Litomyšle, k. ú. 692093 Martinice u Skutče, k. ú. 695947 Miřetín, k. ú. 706299 Mokrá Lhota, k. ú.  657557 Nová Ves u Jarošova, k. ú. 706302 Nové Hrady u Skutče, k. ú. 653055 Olšany u Chotěnova, k. ú. 716626 Otradov, k. ú. 718173 Paseky u Proseče, k. ú. 719226 Perálec, k. ú. 733172 Podměstí,       k . ú.  733181 Proseč u Skutče, k. ú. 734241 Předhradí u Skutče, k. ú. 744085 Rychnov, k. ú. 639575 Střítež u Skutče, k. ú. 733199 Záboří u Proseče a k. ú. 719234 Zderaz.

Čl. III

OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU

(1) Zakazují se přesuny včelstev v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma, s výjimkou přemístění včelstev nebo oddělků v ochranném pásmu anebo do ochranného pásma z území prostého nákazy moru včelího plodu, a to za účelem obnovení chovu včel nebo založení nových chovů. Přemísťovaná včelstva nebo oddělky musí být bakterio-logicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením vzorků plodových plástů nebo směsného vzorku měli, odebraných v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním. O přemístění musí být ve lhůtě nejméně 7 dní předem informován správní úřad.

(2) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje odevzdat nejpozději do 20. 7. 2010 prostřednictvím příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů na územní pracoviště správního úřadu v Pardubicích nebo v Chrudimi vzorky letní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. K zajištění vzorku letní  úlové měli se nařizuje vložit nejpozději do 25. 6. 2010 do všech včelstev na dobu nejméně 15 dnů dvojité podložky na dno úlů.

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje každoročně nejpozději do 15. 2. odevzdat prostřednictvím příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů   na územní pracoviště správního úřadu v Pardubicích směsný vzorek zimní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. K zajištění směsného vzorku zimní úlové měli k vyšetření na mor včelího plodu se nařizuje vložit nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku do všech včelstev na dobu nejméně 30 dnů podložky na dno úlů. V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová měl od nejvýše 10 včelstev.

(4) Při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli, plodových plástů nebo glycidových zásob se nařizuje klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla. Při prohlídce se nařizuje používat ochranné rukavice a po provedené prohlídce provést dezinfekci rukou, oděvu a obuvi dezinfekčním prostředkem s účinností na původce nákazy. V případě negativního výsledku klinického vyšetření se nařizuje odběr vzorku plodového plástu, vzorku glycidových zásob nebo úlové měli k provedení  bakteriologického vyšetření. K zajištění směsného vzorku zimní úlové měli k vyšetření na mor včelího plodu se nařizuje vložit do všech včelstev na dobu nejméně 30 dnů podložky na dno úlů. V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová měl od nejvýše 10 včelstev. K zajištění vzorků letní úlové měli se nařizuje vložit do všech včelstev na dobu nejméně 15 dnů dvojité podložky na dno úlů.

(5) Med získaný v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev nebo skladovaný v ochranném pásmu v pozorovací době může  být uváděn do oběhu jen po negativním výsledku laboratorního vyšetření na přítomnost Paenibacillus larvae. V případě pozitivního nálezu může být med zpracován jen za kontrolovaných podmínek v pekárenském průmyslu. Při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením. Nakládání s ostatními včelími produkty nepodléhá žádnému omezení.

(6) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce 3% roztokem louhu sodného.

(7) Nařizuje se utratit a neprodleně likvidovat všechny roje neznámého původu a divoce žijící včelstva v ochranném pásmu.

Čl. IV

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Nákaza se prohlásí za zdolanou, jestliže

a) v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření v ohnisku nedojde v chranném pásmu k výskytu moru včelího plodu nebo k podezření z výskytu této nákazy a

b) v ochranném pásmu bude provedeno dvojí laboratorní bakteriologické vyšetření včelstev dle článku III odst. 3 tohoto nařízení s negativními výsledky.

(2) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních

opatření může správní úřad podle § 71 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. d) a § 72 odst. 1 písm. m) a odst. 3 písm. d) veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

(3) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 27. května 2010

L. S.

MVDr. Josef Boháč

ředitel

Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

v zastoupení MVDr. Radek Axmann